خفگی


2017/December/02


فیلم خفگی که یکی دیگه از آثار فریدون جیرانی است که در کنار کارگردانی کار به نویسندگی و تهیه کنندگی این اثر نیز پرداخته تولید شده سال 1395 است این فیلم یه زندگی پرستاری در بیمارستان روانی و  تلاش وی برای کمک به یکی از بیماران این بیمارستان می پردازد

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال