اخبار مربوط به هنرهای ترسیمیروایت‌های متفاوت از زیست تختی و انتخاب ژست را سخت کرد


2018/August/28

مرتضی بصراوی مسجمه ساز جهان پهلوان تختی در خصوص پروسه چهار ماه ساخت این مجسمه صحبت کرد، وی در این خصوص گفت سختترین مرحله ی ساخت مجسمه انتخاب ژست تختی بود روایت های مختلف از زیست این پهلوان ایرانی باعث می شد انتخاب سخت شود پرا که ما باید ژستی را نتخاب می کردیم که آشنای مردم باشد وی در ادامه گفت : ابتدا ماکت‌های گچی برای این مجسمه در نظر گرفتند و سپس با چندین بار طرح ریزی و بررسی با استاد نعمت‌الهی برنز ریزی انجام شد. در واقع دو ماه طرح خود مجسمه و دو ماه بررسی ماکت و برنز ریزی زمان برده است. 

بصراوی خاطرنشان کرد: برای ساخت این حالت از ژست تختی چندین بار ماکت را تراش خورده کردیم و استاد نعمت الهی نیز با حساست خاصی برای حالت چگونگی ایستادن تختی کار می کردند چرا که معتقد بودند تندیس تختی در آشناترین حالت برای مردم ساخته شود.

مجسمه ی تختی که پیش از این  قرار بود طرح هایی باشد در دیواره ایستگاه مترو تختی اصفهان در مورد پهلوانی، ورزشکاری و قهرمانی این قهرمان به زودی در ایستگاه کترو تختی اصفهان نصب می شود .

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال