اخبار ادبیاتترجمه یونانی به فارسی اثر بوطیقا ارسطو


2018/July/30

نخستین اثر ارسطو فیلسوف بزرگ یونان باستان  کتاب «شاعری(بوطیقا)»در جستجوی ارائه تفسیری دقیق از انواع، ساختار و اجزای شعر از یونانی ترجمه و وارد بازار شد.

شاعری همان اثر فن شعر ارسطوست و با این امید که بتواند قرابت بیش از پیش با اندیشه این فیلسوف را برای مخاطب ایرانی به ارمغان بیاورد، توسط رضا شیرمرز از زبان یونانی به فارسی ترجمه شده است. 
این کتاب در حوزه نقد ادبی با توضیح ساختار شعر با فرهنگ اساطیر و اسامی یونانی همراه است. ارسطو در «شاعری» شعر را ابزار تقلید برای نمایش یا بازنمایی زندگی به واسطه شخصیت، احساس و کنش می‌داند.
البته ارسطو برای شعر گستره معنایی وسیعتری را در نظر می‌گیرد به گونه‌ای که این ظرف بزرگ انواع شعر از جمله حماسه، تراژدی و کمدی و دیگر انواع شعر را در خود جای می‌دهد.
شاعری در 223 صفحه توسط انتشارات ققنوس در سال 97 به چاپ رسید.
«در برخورد با مقوله شعر، نخستین پرسش من این است که شعر چیست، (...) حالا بیایید براساس ترتیب طبیعی به مبانی نخستین شعر بپردازیم، شعر حماسی، تراژدی و کمدی، شعر ذیثی راموس (سروده همراه با رقص در یونان باستان) و بخش عمده از هنر فلوت نوازی و چنگ نوازی در مجموع تقلی محسوب می شوند.
اگرچه از سه منظر با یکدیگر متفاوتند : ابزار، موضوع و شیوه تقلید.
به نظر می‌رسد که شعر دارای دو سرچشمه طبیعی است ، تقلید از دوران کودکی در انسان خودنمایی می‌کند، آنچه بشر را از حیوانات دیگر متمایز می‌کند این است که بشر مقلدترین موجود جهان است و نخستین انگاره‌هایش را به یاری تقلید کسب می‌کند.
پس شاعر موظف به گفتن از رویدادهای واقعی نیست بلکه او از رخدادهای احتمالی یا الزامی سخن می‌راند، تفاوت شاعر و مورخ در نظم نگاری یا نثر نویسی نیست، تفاوت حقیقی میان شعر و تاریخ نگاری در این است که اولی از وقایع ممکن و دومی از وقایع قطعی می گوید.»

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال