اخبار تأترشرایط سخت تبلیغات شهری برای تئاتری ها


2018/July/26

شهرام عبدلی که این روزها در حال اجرا نمایش دلاک ها بر روی صحنه است و بعد از مدت های به فضای تئاتر برگشته است گویا از این برگشت راضی نیست وی یکی از معضلات فعالیت های تئاتر را دسترس ها و هزینه های تبلیغاتی اعلام کرد  امروز شهرداری از ما پول هنگفت می‌خواهد تا کار تئاتر را تبلیغ کند، همه جای دنیا کار فرهنگی را شهرداری حمایت می‌کند. 3 الی 5 درصد مالیات هر شهری را می‌دهند به تئاتر، اینجا شهرداری از ما پول هم می‌خواهد که در 4،5 جای شهر، استوری‌برد بزند.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال