اخبار سینماتاریخ اکران دختر شیطان آبان 1397


2018/July/21

دختر شیطان ساخته قربان محمد پور که  مراحل فنی آن در حال انجام است به گفته کارگردان اولوین اثر سینمای ایران به لحاظ نوع وحجم جلوه های ویژه است به گفتخ محمد پور جلوه های ویژه بخش گسترده ای از این اثر است که بر عهده هادی اسلامی است کارگردان این اثر ابراز امیدواری کرده است که بتوان مراحل فنی را ئایان شهریور تمام کرد و فیلم برای آبان امثال آماده اکران شود 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال