اخبار ویژهکارگاه بازیگری با حضور طناز طباطبایی


2017/December/16

طناز طباطبایی راه و روش بازیگر شدن را به شما می آموزد.

برای ثبت‌نام کلاس های بازیگری طناز طباطبایی با شماره های زیر تماس بگیرید:

88306424 / 88303595

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال