اخبار ویژهدوره درک فیلم با حضور پرویز جاهد


2017/December/13

درک فیلم یک هنر است و البته دانش؛ به شما می آموزیم

دوره درک فیلم با پرویز جاهد /

برای ثبت‌نام کلاس ها و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

88306424 / 88303595 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال